A- A A+

Kriteriji za prihvatljivost projekata

NAPOMENA: U nastavku navodimo određene dijelove (članak 90., 95., i 97.) IPA implementacijske uredbe kojima su definirani kriteriji prihvatljivosti projekata. Napominjemo da su ovo opći kriteriji koji mogu biti promjenjeni u konkretnom Pozivu za podnošenje projektnih prijedloga.
Detaljni kriteriji koji se odnose na određeni Poziv za podnošenje projektnih prijedloga, biti će objavljeni na ovoj web stranici nakon službene objave Poziva, pod naslovom " Poziv za podnošenje projektnih prijedloga".

Članak 90.
Intenzitet pomoći i stopa doprinosa Zajednice

1. U smislu ove komponente, prihvatljivi izdaci iz članka 38. stavka 1. temelje se na javnim rashodima ili na ukupnim izdacima prema dogovoru između zemalja sudionica i kako je propisano u prekograničnom programu.

2. Doprinos Zajednice za prekogranične programe na razini prioriteta ne prelazi gornju granicu od 85% prihvatljivih izdataka.

3. Doprinos Zajednice za svaki prioritet nije manji od 20% prihvatljivih izdataka.

4. Stopa sufinanciranja pojedine operacije unutar predmetnog prioriteta ne smije prelaziti 85%.

5. Tijekom razdoblja prihvatljivosti iz stavka 1. članka 89., uz odredbe članka 34. stavka 4.:

(a) operacija može biti sufinancirana od strane Zajednice samo u okviru jednog prekograničnog programa u istom razdoblju;

(b) operacija ne prima pomoć u vrijednosti većoj od ukupnih javnih rashoda.

6. U odnosu na državne potpore poduzećima u smislu članka 87. Ugovora, javna pomoć dodijeljena u okviru prekograničnih programa poštuje gornje granice za državne potpore.

Članak 95.
Odabir operacija

1. Prekogranični programi financiraju zajedničke operacije koje su zajednički odabrale zemlje sudionice putem jedinstvenog poziva za podnošenje prijedloga projekata za cijelo prihvatljivo područje.

Zemlje sudionice mogu utvrditi i zajedničke operacije izvan poziva za podnošenje prijedloga projekata. U tom će slučaju zajednička operacija biti posebno navedena u prekograničnom programu ili, ako je u skladu s prioritetom ili mjerama prekograničnog programa, bit će utvrđena u bilo kojem trenutku nakon usvajanja programa u odluci koju donosi Zajednički nadzorni odbor iz članka 110. ili članka 142.

2. Operacije odabrane za prekogranične programe uključuju krajnje korisnike iz barem dvije zemlje sudionice koji će surađivati na barem jedan od sljedećih načina za svaku operaciju: zajednički razvoj, zajednička provedba, zajedničko osoblje i zajedničko financiranje.

3. U odnosu na prekogranične programe vezane uz suradnju iz članka 86. stavka 1. točke a), odabrane operacije uključuju korisnike za barem jednu od sudjelujućih država članica i barem jednu od sudjelujućih zemalja korisnica.

4. Odabrane operacije koje ispunjavaju gore navedene uvjete mogu se provoditi u jednoj zemlji ako od njih postoji jasna prekogranična korist.

5. Svaki program utvrđuje pravila prihvatljivosti za odabir operacija koja sprječavaju udvostručavanje napora između različitih prekograničnih programa u okviru IPA-e ili drugih instrumenata Zajednice.

Članak 97.

Posebni uvjeti kojima se uređuje područje operacija

1. U propisno opravdanim slučajevima, sredstva Zajednice mogu se koristiti za financiranje izdataka nastalih tijekom provedbe operacija ili dijelova operacija do granice od 20% iznosa doprinosa Zajednice za prekogranični program u regijama 3. razine NUTS-a ili, ako ne postoji NUTS podjela, u istovjetnim područjima koja su susjedna prihvatljivim područjima za taj program (tzv. pridružena područja). U iznimnim slučajevima u skladu s dogovorom između Komisije i zemalja sudionica, ta se fleksibilnost može proširiti na regije 2. razine NUTS-a ili, ako ne postoji NUTS podjela, na istovjetna područja u kojima se nalaze prihvatljiva područja.

Na razini projekta, u iznimnim slučajevima, mogu biti prihvatljivi izdaci nastali od strane partnera smještenih izvan područja programa kako je definirano u prvom podstavku ako projekt svoje ciljeve može ostvariti samo uz sudjelovanje tog partnera.

2. Zemlje sudionice svakog programa osiguravaju pravovaljanost i ispravnost tih izdataka.

Odabir operacija izvan prihvatljivog područja iz stavka 1. potvrđuju:

(a) upravljačko tijelo iz članka 102. za programe ili dio programa koji se provode podijeljenim upravljanjem s državama članicama;

(b) Operativne strukture iz članka 28. za programe ili dijelove programa koji se provode u zemljama korisnicama na temelju decentraliziranog upravljanja;

(c) Komisija za programe ili dijelove programa koji se provode u zemljama korisnicama na temelju centraliziranog upravljanja.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 41 gostiju i nema članova online