A- A A+

Instrument predpristupne podrške (IPA)


Instrument predpristupne podrške IPA
(Instrument for Pre-Accession assistance) je novi instrument predpristupne podrške za razdoblje 2007. – 2013., koji zamjenjuje dosadašnje programe PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS.

Program IPA uspostavljen je Uredbom Savjeta EU br. 1085/2006, a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje iznosi 11,468 milijardi eura. Osnovni ciljevi programa IPA su podrška državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima u njihovom usklađivanju i sprovođenju pravne tekovine EU kao i priprema za korišćenje Strukturnih fondova.

Ovaj jedinstveni predpristupni instrument za podršku u predpristupnom razdoblju razlikuje dvije grupe država:
I. Države sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija)
II. Države sa statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (Hrvatska, Makedonija, Turska)

U slučaju država kandidata za članstvo, Evropska unija uz navedene oblike podrške osigurava i sredstva koja financiraju projekte potpunog usklađivanja nacionalnih zakona s pravnom tekovinom Unije, pune primjene usklađenog zakonodavstva, kao i pripreme korisnica programa za sprovođenje kohezijske i poljoprivredne politike Unije.

Program IPA sastoji se od sljedećih pet komponenti:
1. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
2. Prekogranična saradnja
3. Regionalni razvoj
4. Razvoj ljudskih potencijala
5. Ruralni razvoj

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 18 gostiju i nema prijavljenih članova