A- A A+

Potencijalni korisnici i predložene prihvatljive vrste aktivnosti


Potencijalni korisnici su definisani u Prekograničnom programu i mogu se razlikovati od mjere do mjere te od jednog poziva za prijavu projektnih prijedloga (konkursa) do drugog. Tačna lista potencijalnih tj. direktnih korisnika biće predstavljena u Vodiču za podnosioce projektnih prijedloga. Oni koji se generalno smatraju prihvatljivima su sljedeći:

Za Mjeru 1.1: Zajedničke akcije za zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasljeđa
• Javne kompanije zadužene za komunalnu infrastrukturu i upravljanje otpadom (Komunalna preduzeća)
• Hitne službe
• Lokalne i regionalne jedinice samouprave
• Agencije i drugi državni organi zaduženi za zaštitu životne sredine i prirode
• Državni instituti za obrazovanje i naučno istraživanje
• NVO-i
• Agencije za regionalni/lokalni razvoj itd.

Za Mjeru 1.2: Zajednički turistički i kulturni prostor

• Turistička udruženja/turistički biroi
• Agencije za regionalni/lokalni razvoj
• Lokalne i regionalne samoupravne jedinice
• NVO-i
• Državni i privatni instituti za obrazovanje i naučno istraživanje
• Privredna/zanatska komora
• Turistički i poljoprivredni klasteri
• Kulturne institucije i udruženja itd.

Za Mjera 1.3: Mali prekogranični razvojni projekti zajednice

• Obrazovne i institucije za istraživanje
• NVO-i
• Pružaoci socijalnih usluga (Centri za socijalno staranje, zdravstveni centri itd.)
• Lokalne i regionalne samouprave; lokalne/opštinske uprave
• Lokalne/regionalne turističke organizacije
• Lokalne/regionalne agencije za razvoj

Prihvatljive aktivnosti:

Vrste aktivnosti koje su prihvatljive u okviru Mjere 1. 1 Zajedničke akcije za zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasljeđa su:
• Zajedničko planiranje i aktivnosti za izgradnju kapaciteta za sisteme upravljanja čvrstim otpadom kao i upravljanja otpadnim vodama
• Aktivnosti zajedničkog planiranja i izgradnje kapaciteta sistema za snadbijevanje vodom, otpadne vode i čvrsti otpad sa prekograničnim efektima;
• Planiranje i uspostavljanje mreža za zajedničke intervencije u životnoj sredini na kopnu i moru (zajednički protivpožarni planovi, zajedničke intervencije u slučaju zagađenja mora, kupovanje opreme od zajedničkog interesa/za zajedničku upotrebu, itd.)
• Zajednički programi i inicijative za životnu sredinu ( upravljanje riječnim slivovima, zagađenje vazduha, zagađenje mora, itd.)
• Otkrivanje i čišćenje nekontrolisanih mjesta za odlaganje otpada i razvijanje preventivnih mjera
• Prekogranične studije i direktne aktivnosti vezane za primjenu obnovljivih izvora energije
• Prekogranične studije o uticaju ljudskih aktivnosti na životnu sredinu
• Aktivnosti za podizanje svijesti – informisanje i ucesće javnosti
• Obrazovanje i prenos znanja o zaštiti životne sredine
• Razrada prekograničnih regionalnih planova i programa za intervencije vezane za zaštitu životne sredine
• Razrada zajedničkih planova i programa za upravljanje zaštićenim oblastima i NATURA 2000 područjima
• Manje rekonstrukcije kulturne/arhitektonske baštine
• itd

Vrste aktivnosti koje su prihvatljive u okviru Mjere 1.2. Zajednički turistički i kulturni prostor su:
• Obrazovni planovi za mala i srednja preduzeća i radnu snagu u turizmu, naročito obuke za jezike, obuke o gostoprimstvu, istraživanja
• Promovisanje atraktivnosti regiona kroz turistička dešavanja
• Podrška razvoju novih turističkih proizvoda (razvoj tematskih tura, zajednička promotivna dešavanja i materijali, iskorištavanje lokaliteta itd.)
• Uspostavljanje prekograničnih klastera u turizmu
• Planovi za poboljšanje kvaliteta
• Sertifikacija kvaliteta lokalnih proizvoda i usluga
• Podrška zajedničkoj sertifikaciji lokalnih proizvoda
• Zajedničke marketinške inicijative
• Arheološka ispitivanja u pograničnim krajevima
• Otkrivanje i dokumentovanje opšte kulturne baštine, naučno istraživanje pećina
• Promocija kulturnog nasljeđa graničnog regiona
• Promovisanje Programske oblasti kao integralne turističke destinacije
• IUCN podjela na zone i unošenje prirodnih lokacija u mape
• IT za regionalne centre
• Razvijanje UNWTO indikatora upotrebom UNWTO Knjige indikatora
• Itd.

Vrste mjera prihvatljive u okviru ove Mjere 1.3. Mali prekogranični razvojni projekti zajednice su:
• Zajednički prekogranični obrazovni programi između obrazovnih institucija;
• Programi izgradnje zajednice sa naglaskom na međuetničku saradnju
• Saradnja među nacionalnim manjinama
• Pomoć ugroženim grupama
• Lokalne kampanje sa fokusom na podizanje svijesti u pogledu značenja aktivnosti prekogranične saradnje kao instrumenta razvoja
• Implementacija nacionalnog instrumenata za jednakost na lokalnom i regionalnom nivou (politike ravnopravnosti polova, omladinska politika, politike nacionalnih manjina itd.)
• Razvijanje prekogranične saradnje među organizacijama koje obezbjeđuju socijalne i usluge socijalne pomoći
• Aktivnosti podrške lokalnoj demokratiji
• Manji projekti saradnje i pilot akcije među lokalnim samoupravama
• Razvijanje zajedničkih planova i strategija za lokalni razvoj u oblastima lokalnog upravljanja
• Obrazovni planovi u kulturi
• Stvaranje prekograničnih kulturnih mreža
• Razvijanje programa za kulturnu razmjenu

• Zajedničko očuvanje tradicije
• Stvaranje i implementacija održivih zajedničkih kulturnih programa (izuzimajući jednokratne događaje)
• Uspostavljanje saradnje i zajedničke implementacije programa u novoj medijskoj kulturi
• Uspostavljanje omladinskih prekograničnih mreža i zajedničkih centara za kulturnu produkciju
• Izgradnja kapaciteta NVO-a i podrška saradnji među sektorima.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 18 gostiju i nema prijavljenih članova