A- A A+

Zajednički odbor za praćenje (ZOP)

Zemlje korisnici koje učestvuju u programu će postaviti Zajednički odbor za praćenje programa u roku od 3 mjeseca nakon stupanja na snagu prvog finansijskog sporazu vezanog za program.
Zajednički odbor za praćenje se sastoji od predstavnika dvije Operativne strukture, kao i nacionalnih, regionalnih i lokalnih nadležnih tijela i socio-ekonomskih partnerskih predstavnika obje zemlje učesnice, sa jednakim učešćem. Komisija će učestvovati u radu Zajedničkog odbora za praćenje u savjetničkom svojstvu.
ZOP izrađuje Poslovnik kako bi sprovodio svoju misiju u skladu sa IPA implementacionom uredbom. Usvoja ga svom prvom sastanku.
Zajednički odbor za praćenje se sastaje najmanje 2 puta godišnje, na inicijativu zemalja učesnica ili Komisije, i njime predsjedava predstavnik jedne od zemalja po principu rotacije.

Zajednički odbor za praćenje provjerava efektivnost i kvalitet implementacije prekograničnog programa, u skladu sa sljedećim odredbama (shodno Članu 142 IPA implementacione uredbe):
  • razmatra i odobrava kriterijume za odabir operacija koje će se finansirati za dati prekogranični program i odobrava bilo koju reviziju tih kriterijuma u skladu sa programskim potrebama
  • periodično provjerava napredak postignut u ostvarivanju specifičnih ciljeva prekograničnog programa na osnovu dokumenata koje dostavljaju Operativne strukture učestvujućih zemalja korisnica
  • provjerava rezultate sprovođenja, naročito postizanje ciljeva postavljenih za svaki prioritet, kao i evaluacije pomenute u Članu 57(4) i Članu 141 IPA implementacione uredbe
  • pregleda godišnje i finalne izvještaje o sprovođenju pomenute u Članu 144 IPA implementacione uredbe
  • prima informacije, po potrebi, o godišnjim izvještajima o revizorskim aktivnostima pomenutim u Članu 29 (2)(b) prvi pasus IPA implementacione uredbe, kao i o svim relevantnim komentarima Komisije nakon njenog ispitivanja tog izvještaja
  • nadležan je za odabir aktivnosti. ZOP može delegirati funkciju procjene projekatskih prijedloga Zajedničkom upravnom odboru koji je postavljen od strane ZOP-a
  • može predložiti svaku reviziju ili ispitivanje prekograničnog programa kojima je moguće postići ciljeve iz Člana 86(2) IPA implementacione uredbe ili poboljšati njegovo upravljanje, uključujući i finansijsko upravljanje
  • razmatra i odobrava bilo koji prijedlog za izmjenu i dopunu prekograničnog programa;
  • odobrava okvir za zadatke Zajedničkog tehničkog sekretarijata
  • usvaja plan za informisanje i promociju sastavljen uz pomoć Operativnih struktura.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 36 gostiju i nema prijavljenih članova